Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

IT-alan palkkakehitys kääntyi 2015 hienoiseen laskuun – IT-ura-tutkimus 2015 on julkaistu

IT-alan palkkakehitys kääntyi 2015 hienoiseen laskuun. Samanaikaisesti tuloerot alalla ovat kasvaneet. Töitä tehtiin aiempaa enemmän, mutta koulutusta saatiin aiempaa vähemmän. Ihmiset ovat kuitenkin keskimäärin tyytyväisiä työhönsä. Miesten ja naisten palkkojen ero on lähes poistunut.

TIVIAn tuoreen palkkatutkimuksen mukaan IT-alan palkkojen aikaisempi positiivinen palkkakehitys pysähtyi, ja kääntyi jopa niukasti laskuun vuonna 2015. Kaikkien palkkojen keskiarvo oli 4 379 euroa ja kokonaispalkkojen keskiarvo 4 627 euroa.

Kolme neljästä IT-alalla työskentelevästä on edelleen miehiä. Palkkaero sukupuolten välillä on kaventunut 63 euroon kokonaispalkkojen osalta, kun vastaava luku oli edellisvuonna 240 euroa. Ero selittyy pääosin sillä, että naisia on edelleen suhteellisesti hieman vähemmän johtavassa asemassa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tulokset osoittavat myös, että vaikka palkkojen keskimäärinen kasvu on pysähtynyt, tuloerot alalla ovat kasvaneet. Sekä 2 001–4 000 euroa ansaitsevien että yli 6 000 euron peruspalkkaa ansaitsevien osuus on kasvanut hieman edellisvuodesta.

”Palkkakehitys heijastelee talouden taantumaa, sillä IT-alalla palkkataso ei ole noussut, vaan jopa hieman laskenut. Positiivista on kuitenkin, että naisten ja miesten välinen palkkaero on kuitenkin miltei hävinnyt IT-alalla”, sanoo TIVIAn toiminnanjohtaja Robert Serén.

Bonukset ovat yleistyneet ja kasvaneet

Lähes puolet IT-ammattilaisista (49 %) sai vuosibonusta. Keskimääräinen vuosibonus kasvoi noin 7 000 euroon (7 047 €), kun edellisvuotena se oli 5 969 euroa. Bonuksien määrä jakautui kuitenkin epätasaisesti. Lähes puolet sai korkeintaan 2 000 euron bonuksen. Kaikista bonusta saaneista yhteensä 29 % sai 2 000–5 000 €. Joka kahdeskymmenes IT-ammattilainen kuittasi ilmoituksensa mukaan yli 10 000 euron vuosibonuksen.

Kun töitä on, niitä tehdään enemmän

Vertailu vuoteen 2014 osoittaa, että pitkien työviikkojen osuus on kasvanut jonkin verran. Selvästi yli puolet (61 %) IT-ammattilaisista tekee 31–40 tunnin työviikkoa. Kolmannes vastanneista ilmoittaa keskimääräisen työviikon pituudeksi 41–50 tuntia.

Työviikkojen pitenemisen lisäksi myös ylitöitä on tehty jonkin verran aikaisempaa enemmän. Tosin samaan aikaan niiden IT-ammattilaisten osuus, jotka eivät tee ylitöitä, on kasvanut yli kolmannekseen (37 %).

Koulutusta saatiin aiempaa vähemmän

Talouden taantuma on vaikuttanut koulutuksen vähenemiseen, ei kuitenkaan niin paljon kuin vuonna 2014 odotettiin. Lähes kolmannes vastaajista (31 %) arvioi talouden taantuman vaikuttaneen koulutuksen vähenemiseen ainakin jonkin verran.

44 prosenttia ei osallistunut maksulliseen ja 52 prosenttia maksuttomaan koulutukseen vuoden 2015 aikana. Samoin kuin vuonna 2014, useimmille koulutukseen osallistuneille koulutuspäiviä kertyi vain muutamia. Sekä maksulliseen että maksuttomaan koulutukseen osallistuminen on vähentynyt vuodesta 2014.

Merkittäviä syitä koulutuksen riittämättömyyteen katsottiin olevan ajanpuute (47 %) ja kustannukset (45 %). Molemmat syyt ovat yleistyneet edellisvuodesta.

”Ajanpuute syynä kouluttautumiselle selittynee osittain sillä, että ihmiset kokevat työn kuormittavuuden lisääntyneen samaan aikaan kuin vapaa-ajan määrä on vähentynyt. Lopputuloksena tulee helposti tilanne, missä säästetään ei-pakollisista menoista, joiksi koulutukset helposti lasketaan” Serén pohtii.

Töissä viihdytään

IT-ammattilaiset ovat edelleen varsin tyytyväisiä työtilanteeseensa. Tyytymätön oli vain joka kymmenes vastaaja, kun taas enemmistö (67 %) oli tyytyväisiä työtilanteeseensa kokonaisuutena. Tilanne oli sama edellisvuonna.

Nykytilanteessa vastaajat kokivat työn parhaiksi puoliksi työn haastavuuden ja kiinnostavuuden, lähimmät esimiehet, etätyömahdollisuudet ja työsuhteen turvallisuuden.

Kehitettäviä osa-alueita puolestaan olivat vastaajien mukaan lisäansioiden ja bonusten saaminen, työtehtävien kuormittavuus, heikot urakehitysmahdollisuudet, osaamisen kehittäminen ja työpaikan yrityskulttuuri ja arvot.

IT-ura-tutkimuksen toteuttaa vuosittain Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Tällä kertaa tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tivi-lehden kanssa ja käytännön tutkimustyön teki TNS Gallup oy.

Kyselyyn vastasi 1 336 IT-alan ammattilaista.

IT-ura-tutkimus kokonaisuudessaan

 

Lisätiedot:
Robert Serén
toiminnanjohtaja, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
robert.seren(at)tivia.fi      
puhelin 0400-446 300

TIVIA – Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (entinen Tietotekniikan liitto), on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 10 000 alan ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.tivia.fi

 

Artikkelilaji: